Susie Zhao遇害案审判被推迟到9月进行

被指控杀害职业扑克牌手Susie Zhao的犯罪嫌疑人Jeffery Bernard Morris在上个月底(…