Rob Yong试图让经典节目“Late Night Poker”回归

“Dusk Till Dawn”的老板Rob Yong目前正在试图让经典节目“Late Night Poker”回归到大众的视野中,将老一辈的最爱牌手和现在的明星牌手都结合起来。 “Late …